Action i Atos zawarli ugodę w sądowym postępowaniu mediacyjnym. Spółki dogadały się w sprawie polubownego rozwiązania sporów, związanych ze wzajemnymi roszczeniami.

Chodzi o pozew Atosa wobec Actionu z maja 2016 r. o zapłatę 26,4 mln zł z tytułu kar umownych. A z drugiej strony – o pozew Actionu z marca 2017 r. wobec polskiego oddziału francuskiej korporacji na kwotę 2 mln zł, jako nieuregulowanej części wynagrodzenia – na podstawie umowy podwykonawczej.

Na mocy ugody spółki wzajemnie zrzekły się roszczeń w tych postępowaniach. Chcą je ostatecznie zakończyć. Uzgodniono, że mediator wystąpi do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody w obu sprawach oraz o ich umorzenie.

W sądzie 4 lata temu

W 2016 r. Atos zgłosił 26,75 mln zł wierzytelności wobec Actionu, będącego w restrukturyzacji od 1 sierpnia 2016 r. Powołał się na nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności. W ocenie Actionu nie było podstaw do dochodzenia roszczeń.  

W końcu 2016 r. sąd okręgowy uchylił postanowienie nadające nakazowi o zapłatę klauzulę wykonalności oraz uznające nakaz za doręczony spółce.

Oznaczało to, że nakaz wobec Actionu nie jest prawomocny i wykonalny, a sprawa roszczenia trafia na rozprawę. Kilka miesięcy później apelacja oddaliła zażalenie Atosa.