Przychody ze sprzedaży grupy Action spadły w I kw. 2018 r. o 10 proc. rok do roku, do 391 mln zł. Marża zysku brutto zwiększyła się natomiast do 8 proc. wobec 5,7 proc. rok wcześniej.

Koszty sprzedaży, marketingu i ogólnego zarządu spadły o prawie 12 proc. Action zmniejszył stratę na działalności operacyjnej do 5,9 mln zł wobec 17,9 mln zł na minusie rok wcześniej. Był to kolejny kwartał grupy na minusie, aczkolwiek strata netto przypadająca akcjonariuszom była mniejsza niż rok wcześniej. Wyniosła 6,3 mln zł, wobec 17,6 mln zł w I kw. 2017 r.

W ujęciu jednostkowym przychody Action S.A. były niższe o 5,4 proc. r/r, sięgając 326,5 mln zł. Strata netto wyniosła 5,5 mln zł wobec 17,1 mln zł rok wcześniej. Wielkość marży to 7,3 proc.

 

"Wynik zgodny z prognozą"

– I kw. 2018 zamknęliśmy wynikiem zgodnym z prognozą finansową dla Action. To potwierdza, że realizowany przez nas plan restrukturyzacyjny przynosi coraz lepsze rezultaty – zapewnia Sławomir Harazin, wiceprezes zarządu Action. – Mamy strategię, realizujemy ją konsekwentnie, co przekłada się na coraz większą efektywność firmy. Na poziomie wyniku netto, po wyłączeniu wpływu połączenia spółek zależnych, zrealizowaliśmy założenia z prognozy restrukturyzacyjnej. A to najlepszy dowód na to, że potrafimy skutecznie działać w tak złożonych warunkach i z sukcesem wdrażać nowy model biznesowy – twierdzi wiceprezes.

Według sprawozdania finansowego w ocenie zarządu Action, największy wpływ na wyniki I kw. br. miało trwające postępowanie sanacyjne oraz zmiana modelu biznesowego spółki i związane z tym znaczne ograniczenie finansowania zewnętrznego. Zarząd wskazuje też na "bardzo trudne i wymagające otoczenie rynkowe" oraz brak przełomowych innowacji w branży.

– Podobnie jak w okresie czwartego kwartału 2017, skupiamy się obecnie na optymalizacji naszej skonsolidowanej działalności, która powstała w wyniku połączenia spółek w połowie czwartego kwartału 2017 r. – informuje Sławomir Harazin.

Do końca roku ma nastąpić dalsze ograniczenie kosztów dzięki optymalizacji procesów w grupie. Action spodziewa się również rosnącego popytu, głównie w okresie zimowym.

Zarząd w sprawozdaniu finansowym zapewnia, że po złożeniu planu restrukturyzacyjnego nie wystąpiły żadne zdarzenia, które wskazywałyby na zagrożenie jego realizacji.

"Wyniki finansowe oraz zmiana podejścia dostawców i banków wyłącznie potwierdzają i zwiększają szanse powodzenia restrukturyzacji." – twierdzi kierownictwo spółki.

Wierzyciele jeszcze poczekają

Zarząd ocenia, że zatwierdzenie spisu wierzytelności – co jest niezbędne do głosowania nad układem – nastąpi prawdopodobnie nie wcześniej niż w II kw. 2018 r. Jest to związane z czekającymi od wielu miesięcy w sądzie na rozpatrzenie sprzeciwami do spisu lub odwołaniami w tych sprawach.

W tej sytuacji do głosowania nad układem może dojść najwcześniej w III kw. 2018 r. – ocenia zarząd. Spis obejmuje ponad 1,6 tys. wierzycieli. Action w końcu kwietnia br. przedstawił nowe propozycje układowe. Na spłatę jest gotów przeznaczyć w sumie 200 mln zł.

Poziom kapitałów własnych Action S.A. na koniec I kw. br. wyniósł 128,3 mln zł. Prognoza na koniec 2018 r. zakłada wartość 164,5 mln zł, a na koniec 2019 r. – 174,3 mln zł.

W ocenie zarządu aktualna sytuacja spółki i grupy kapitałowej nie daje żadnych podstaw do przypuszczeń, że przed upływem 31 marca 2019 r. mogłyby wystąpić zdarzenia stanowiące podstawę umorzenia postępowania sanacyjnego, a tym samym wcześniejszego zakończenia okresu restrukturyzacji. "Zarząd uznaje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy kontynuowanie działalności jest niezagrożone." – stwierdzono w raporcie.

Nadal trwają kontrole podatkowe w Action. Według sprawozdania obecnie toczy się 6 postępowań kontrolnych dotyczących VAT oraz jedno w sprawie podatku dochodowego. Skarbówka sprawdza wybrane miesiące z lat 2008 – 2016.

Ostatnio, w maju, w protokołach z badania ksiąg podatkowych za marzec, kwiecień i lipiec 2014 r. skarbówka nie stwierdziła nieprawidłowości w rozliczeniach VAT spółki, ale nie oznacza to końca postępowań obejmujących wymienione miesiące.