Action złożył w warszawskim sądzie propozycje układowe. Ich treść jest efektem trwających przez wiele miesięcy negocjacji z wierzycielami. Oparto je na propozycjach z sierpnia br. W sumie Action gotów jest przeznaczyć na uregulowanie długów ok. 200 mln zł. Złożenie propozycji w sądzie to kolejny krok w procesie sanacji. Do głosowania nad układem może dojść najwcześniej w listopadzie br.

Tak jak w poprzednio ogłaszanych propozycjach, wierzyciele Action zostali podzieleni na 5 grup:

I – główna, II – drobnych wierzycieli (do 50 tys. zł), III – wierzyciele, o których mowa w art. 160 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego (zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne), IV – współpracujący wierzyciele handlowi, V – wierzyciele finansowi (w tym obligatariusze).

Głównej grupie Action oferuje spłatę 48,62 proc. należności, a firmom wspierającym – 54,2 proc.

W obu wypadkach wypłata miałaby nastąpić w 20 równych kwartalnych ratach (czyli przez 5 lat).

Wierzycielom finansowym spółka gotowa jest wypłacić 37,86 proc. należności, z tym że nie w ratach, lecz od razu całą kwotę.

Drobni wierzyciele mogą liczyć na spłatę całego głównego długu.

W każdym wypadku zostaną umorzone odsetki.

Action zaproponował ponadto zabezpieczenie roszczeń podmiotów z grupy I i IV hipoteką na nieruchomościach spółki do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej blisko 156 mln zł.

Do tej samej wysokości zabezpieczenia Action akceptuje również zastaw rejestrowy na wyposażeniu systemów magazynowych i prawach do znaków towarowych.

Spółka przewiduje również dodatkową spłatę wierzycieli z grup I, IV i V w razie wygrania spornych spraw podatkowych dotyczących VAT, w związku z decyzjami organów skarbowych z 2016 r. i 2018 r. na łączne kwoty ponad 62 mln zł (nie licząc odsetek).