Sprawa dotyczy powództwa przeciwko Actionowi o zapłatę 26,75 mln zł, jakie Atos Polska złożył w warszawskim Sądzie Okręgowym, w związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym. Atos zgłosił wspomnianą kwotę jako wierzytelność, powołując się na nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 16.06 br. wraz z klauzulą wykonalności z 7.10 br. 

Jak informuje Action, warszawski Sąd Okręgowy uchylił zarządzenie z 27.06 br., uznające wspomniany nakaz za doręczony spółce. Ponadto uchylił postanowienie z 7.10 br., nadające mu klauzulę wykonalności. Jednocześnie zarządził doręczenie Actionowi nakazu zapłaty z 14.06 br. wraz z pozwem.

"Powyższe rozstrzygnięcia oznaczają, iż nakaz zapłaty z dnia 14.06.2016 r., na podstawie którego Atos Polska S.A. zgłaszała roszczenie wobec emitenta [Action] w kwocie 26 749 797,68 zł. nie jest prawomocny ani wykonalny." – komunikuje Action.

Po doręczeniu tego nakazu, zgodnie z ostatnią decyzją sądu, Action będzie mógł wnieść sprzeciw, co oznacza według spółki, że nakaz zapłaty utraci moc, a sprawa zostanie skierowana na rozprawę.