Zgodnie z planem restrukturyzacyjnym, który Action złożył w warszawskim Sądzie Rejonowym 2 listopada br., główne założenia nowej strategii spółki to:

1. Rezygnacja z nierentownych kontraktów na produkty konsumenckie i zmiana pozycji spółki w tym obszarze ze spółki dystrybucyjnej na sprzedawcę detalicznego, koncentrującego się na sprzedaży Sferisu.

2. Kontynuacja kontraktów dystrybucyjnych tylko w zakresie produktów biznesowych, tam gdzie można zbudować wartość dodaną dla partnerów, oraz rozbudowa działu wsparcia technicznego.

3. Wykorzystanie wydajnej logistyki oraz know – how spółek detalicznych do partycypowania we wzroście sprzedaży internetowej planowanej na przyszłe lata w Polsce i na świecie.

4. Znaczące rozszerzenie portfolio o produkty spoza branży IT, które cechuje wysoka profitowość, w ramach marek własnych i marek obcych.

5. Rezygnacja z kontraktów obarczonych wysokim ryzykiem koncentracji biznesu.

Action poinformował, że przeprowadza audyt kontraktów dystrybucyjnych. W przypadku umów, dla których audyt wykazał zbyt duże ryzyko i brak kontroli nad kanałami sprzedaży, spółka zdecydowała się na ich zawieszenie i koncentrację na sprzedaży detalicznej, z wykorzystaniem takich spółek jak Sferis i Gram.pl. 

W okresie restrukturyzacji spółka będzie finansować swoją działalność z bieżącej sprzedaży składników majątku, zwłaszcza zapasów w magazynach, o wartości wynoszącej aktualnie 206,5 mln zł, a także z wpływów z aktualnych i przyszłych należności. Ich obecna wartość to 215,3 mln zł. Zarząd zakłada także pozyskanie środków z umów o finansowanie.

Action szacuje, że do końca lutego 2017 r. sprzeda towar z magazynu za 120 mln zł, pochodzący sprzed okresu sanacyjnego (1 sierpnia 2016 r.). W przyspieszeniu rotacji (ma wynieść maksymalnie ok. 21 dni) ma pomóc sprzedaż m.in. do kanału dealerskiego.

 

Wyższe marże
Spółka zamierza podnieść marże w kolejnych okresach, m.in. poprzez rozwój sprzedaży w kanale dealerskim, w którym marża według danych spółki w II kw. 2016 r. wyniosła 5,7 proc. Zapowiada rezygnację ze sprzedaży do sieci, w których marża wyniosła w II kw. 2016 r. od 2,3 proc. do 3,6 proc.

Spółka zamierza koszty osobowe zredukować o 20 proc. do końca II kw. 2017 r., m.in. poprzez reorganizację zatrudnienia, sprzedaży, konsolidację spółek w grupie kapitałowej. Koszty tych działań określono na maksymalnie 2,6 mln zł, a korzyści oszacowano na 1,3 mln zł miesięcznie.

Action zaprezentował także prognozy finansowe na lata 2017 – 2021 w dwóch wariantach – konserwatywnym i pesymistycznym. W obu założono, że spółka może ostatecznie przegrać procesy dotyczące decyzji w zakresie podatku VAT i będzie musiała uregulować należności wraz z odsetkami.

Wariant konserwatywny przewiduje, że jednostkowy bilans Actionu w 2017 r. zamknie się stratą netto (-45,1 mln zł przy przychodach 2,566 mld zł), ale w 2018 r. spółka wyjdzie na plus (+24,7 mln zł zysku netto i 2,768 mld zł przychodów), zaś w kolejnych latach zyski będą rosnąć (do 55,9 mln zł zysku netto i 3,632 mld zł przychodów w 2021 r.). 

Zgodnie z prognozą w wariancie pesymistycznym wychodzenie z dołka potrwa dłużej. W 2017 r. strata netto może wynieść 76,6 mln zł przy przychodach 1,784 mld zł. Również 2018 r. zakończyłby się na minusie (6,6 mln zł straty netto oraz 1,924 mld zł przychodów). Dopiero w 2019 r. cały rok Action zakończyłby z zyskiem netto w wysokości 6,2 mln zł przy przychodach 2,155 mld zł. Przewidywany w tej opcji wynik na 2021 r. to 20,6 mln zł zysku netto i 2,524 mld zł przychodów.

Po spłacie zobowiązań, które nie są objęte układem i przy terminowym wywiązaniu się ze zobowiązań bieżących, spółka powinna wygenerować w wariancie konserwatywnym do końca 2021 r. 280,6 mln zł gotówki, a w pesymistycznym – 173,7 mln zł.

Zapowiedziano także zmiany w strukturze organizacyjnej grupy. M.in. Sferis zostanie połączony z Retail World, spółką zajmującą się sprzedażą hurtową sprzętu i akcesoriów IT klientom zagranicznym. 

Zarząd podkreśla, że od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (1 sierpnia br.) spółka była i jest wypłacalna. Zapewnia, że reguluje swoje wszystkie bieżące zobowiązania. Wyjaśnia, że istniało jedynie zagrożenie niewypłacalnością z uwagi na decyzje organów skarbowych z lipca br.

Action zaznacza, że nie posiada żadnych zaległości z tytułu własnych rozliczeń podatkowych, natomiast roszczenia skarbówki dotyczą zapłaty podatku za "nieznane spółce osoby trzecie", które nie uregulowały VAT-u.

 

Dwie grupy wierzycieli
Zgodnie z planem restrukturyzacji wierzyciele zostali podzieleni na 2 grupy. W grupie pierwszej (głównej) zaproponowano umorzenie odsetek w 100 proc. oraz spłatę 40 proc. głównej należności w 20 ratach co kwartał. Pozostałe 60 proc. długu ma zostać zamienione na akcje, które spółka zamierza wyemitować (w sumie nie więcej 16,7 mln szt., ich cena emisyjna nie będzie niższa od 12 zł).

Wierzycielom, którzy po otwarciu restrukturyzacji udzielili finansowania niezbędnego do realizacji układu lub zobowiążą się je przyznać lub dostawę z odroczonym terminem płatności, spółka oferuje lepsze warunki. Proponuje spłatę 70 proc. należności głównej i zamianę 30 proc. wierzytelności na akcje.

W grupie drugiej znaleźli się drobni wierzyciele (wobec których Action ma dług o wartości do 50 tys. zł), którzy mają zostać spłaceni w 100 proc. należności głównej (odsetki zostaną całkowicie umorzone).

Wartość wierzytelności w ramach postępowania restrukturyzacyjnego wynosi ok. 412 mln zł. Action przekonuje, że proponowany układ jest optymalnym rozwiązaniem dla wierzycieli. Według wyliczeń spółki w razie postępowania upadłościowego zaspokojenie przedstawionej kwoty wierzytelności (412 mln zł) nastąpiłoby w 36 proc. Suma ta nie uwzględnia roszczeń organów skarbowych z tytułu VAT, ponieważ sprawa jest nadal w toku. Łączna wartość roszczeń zgodnie z decyzjami skarbówki wynosi obecnie ok. 83 mln zł (wraz z odsetkami).