"Plan połączenia jest rzetelny i poprawny" – ocenił biegły rewident (spółka Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci) po analizie planu fuzji Actionu ze spółkami zależnymi: Actina, Sferis, Retailworld i Gram.pl. Rewident wziął pod uwagę m.in. takie kwestie jak strony połączenia i ich powiązania, zasady połączenia, metody wyceny aktywów i pasywów oraz wycenę udziałów w Sferisie wykazanych w aktywach Actiny, jak również wycenę udziałów Actiny w aktywach Action S.A. Plan zakłada przeniesienie całego majątku czterech spółek na Action S.A., który ma 100 proc. udziałów w każdym z przejmowanych podmiotów.

Połączenie to dla Actionu jedna z najważniejszych spraw do sfinalizowania w najbliższym czasie. Według zarządu umożliwi znacznie zmniejszenie kosztów, poprawę zarządzania i usprawnienie działania grupy.

We wrześniu br. sąd rejestrowy odmówił jednak wpisu połączenia Action S.A. ze wspomnianymi zależnymi firmami. W uzasadnieniu stwierdzono, że zabrakło kworum, gdy walne zgromadzenie Actionu uchwaliło połączenie. Sąd rejestrowy oczekiwał też sprawozdania, które zostanie zbadane przez biegłego rewidenta.