Action i Coface Poland Factoring dogadali się w sprawie warunków finansowania spółki na podstawie umowy faktoringowej.

Uzgodniona umowa przewiduje udzielenie Actionowi 21 mln zł limitu na maksymalną sumę naliczonych zaliczek, tj. wypłat realizowanych przez faktora tytułem finansowania.

Kontrakt nie zawiera warunków, które odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wynagrodzenie dla faktora obejmuje prowizję i odsetki. Zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz cesja praw z umów ubezpieczenia należności handlowych.

Ponieważ Action nadal jest w restrukturyzacji, zawarcie umowy wymaga zgody rady wierzycieli.

W czerwcu br. sąd zarządził posiedzenie w sprawie rozpoznania układu, zawartego z wierzycielami spółki na początku roku. Zatwierdzenie układu przez sąd to niezbędny krok ku zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego Actionu.

Niedawno spółka podała szacunkowe obroty za miniony miesiąc. Według wstępnych danych Action zakończył II kw. br. dużym wzrostem sprzedaży wobec analogicznego okresu ub.r.