Zarząd Actionu na początku kwietnia podjął decyzję o przystąpieniu do rozmów z wierzycielami w sprawie zawarcia układu. Są już nowe propozycje. Spółka zakłada, że na zaspokojenie wierzycieli zostanie przeznaczone w sumie 200 mln zł, w wyniku zawarcia układu w postępowaniu sanacyjnym. Zarząd przedstawił również projekt założeń podziału wierzycieli na 5 grup: I – główna, II – drobnych wierzycieli (do 50 tys. zł), III – wierzyciele, o których mowa w art. 160 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego (dotyczy zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne), IV – współpracujących wierzycieli handlowych (po otwarciu postępowania sanacyjnego kontynuowali współpracę ze spółką i udzielali jej wsparcia handlowego), V – wierzycieli finansowych.

Propozycje mają być podstawą do negocjacji (poprzednie, z grudnia ub.r., zakładały podział na 4 grupy).