W I poł. 2019 r. przychody grupy ABC Data wyniosły 1,919 mld zł wobec 1,938 mld zł w I poł. 2018 r. Dystrybutor odnotował stratę na działalności operacyjnej w wysokości 5 mln zł wobec 0,9 mln zł na minusie rok wcześniej. ABC Data miała 1,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 7,4 mln zł straty w I poł. 2018 r. Po wyłączeniu efektu dekonsolidacji czeskiej spółki zależnej, która została sprzedana w marcu br., wynik netto ABC Daty za pierwsze półrocze br. był natomiast 12,9 mln zł na minusie.

EBIDTA skorygowana była 10,8 mln zł na minusie wobec +11,5 mln zł poprzednio. Marża brutto grupy na sprzedaży spadła do 5,1 proc. wobec 5,6 proc. rok wcześniej. Zmniejszyła się z uwagi na zmianę struktury sprzedaży produktów. Spadek zamówień na wysokomarżowe karty graficzne został zrekompensowany przez wzrost zbytu urządzeń mobilnych, które cechują relatywnie niższe marże – informuje raport finansowy przedstawiony przez Vicis New Investments, który jest kontynuatorem spółki ABC Data – jednak nie może prowadzić jej działalności, po tym, jak cały biznes dystrybutora 1 lipca br. został sprzedany Roseville Investments (Also Holding). Vicis New Investments należy do MCI. Od 2 lipca br. spółka nie zatrudnia żadnego pracownika. Jej prezesem jest Andrzej Lis.

Większa sprzedaż w Polsce

Vicis informuje, że w I półroczu 2019 r. ABC Data zwiększyła sprzedaż w Polsce do 1,465 mld zł z 1,362 mld zł, natomiast zmniejszyła na pozostałych rynkach. Obroty w kraju sięgnęły tym samym 76 proc. udziału w przychodach grupy ABC Data wobec 70 proc. przed rokiem.

Wzrost przychodów na polskim rynku ABC Data osiągnęła dzięki wysokiej sprzedaży urządzeń mobilnych, zwłaszcza Apple'a i Xiaomi. Największe spadki odnotowano w segmentach hardware oraz komponenty, ze względu na mniejszą sprzedaż laptopów i kart graficznych w porównaniu z ub.r.

Koszty finansowe netto grupy ABC Data w I poł. 2019 r. wzrosły o 2,7 mln zł r/r, do sumy 7,5 mln zł, w związku z wyższym poziomem kredytów bankowych oraz wykorzystania faktoringu.

Kapitały własne na dzień 30 czerwca br. roku zmniejszyły się o 58 mln zł r/r, głównie w wyniku straty netto w IV kw. 2018 r. i dywidendy wypłaconej w III kw. 2018 r.

Sprawa VAT w iSource

Vicis zobowiązał się wobec Roseville do przejęcia odpowiedzialności odszkodowawczej i zabezpieczenia na wypadek, gdyby iSource musiał uregulować VAT zgodnie z decyzją dyrektora warszawskiej Izby Administracji Skarbowej z listopada 2018 r. Kontrolerzy skarbówki doliczyli się 11,6 mln zł podatku za I poł. 2013 r., niezapłaconego ich zdaniem przez dystrybutora Apple'a. W czerwcu 2019 r. WSA podtrzymał tę decyzję. We wrześniu br. spółka złożyła skargę kasacyjną do NSA. W 2018 r. ABC Data utworzyła w związku ze sprawą 17 mln zł rezerwy. Obecnie iSource, wcześniej spółka zależna ABC Daty, jest pod kontrolą Roseville Investments.

Vicis zadeklarował również w związku ze sprzedażą biznesu ABC Daty, że przejmie odpowiedzialność za ponad 60 proc. odszkodowań, kar, roszczeń, kosztów zewnętrznych i wydatków wynikających m.in. z opłat reprograficznych, spraw antymonopolowych w Rumunii, restrukturyzacji działalności w Czechach.

Zarząd Vicis zapewnia, że jak dotąd żadne roszczenia we wspomnianym zakresie nie zostały zgłoszone.

Z istotnych postępowań dotyczących zobowiązań Vicis największa sprawa dotyczy powództwa organizacji zarządzającej prawami autorskimi przeciwko spółce, o zapłatę 27 mln zł z tytułu sprzedaży urządzeń i czystych nośników. W ocenie Vicis roszczenia są bezpodstawne.