Grupa AB wykupiła z końcem lipca zgodnie z harmonogramem 5-letnie obligacje serii ABE0720 o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł, które były oprocentowane według zmiennej stopy WIBOR 6M + 1,5 proc.

Wykup nastąpił ze środków własnych. Grzegorz Ochędzan, członek zarządu ds. finansowych AB, wyjaśnia, że obecnie sytuacja na rynkach finansowych nie sprzyja korzystnemu rolowaniu obligacji.

„Jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w rynku obligacji jako emitent, gdyż uważamy obligacje za dobry instrument w strukturze finansowania, ale bierzemy pod uwagę kwestie kosztowe w relacji do standingu emitentów, co obecnie wydaje się zaburzone” – komentuje CFO grupy AB.

Dwie serie do wykupu

Spółce pozostały dwie serie obligacji o łącznej wartości 85,8 mln zł. Zapadają w czerwcu 2022 r. i październiku 2023 r.

Poprzednio w sierpniu 2019 r. zapadł termin wykupu 89 mln obligacji. Finansowanie to zostało zastąpione kredytem długoterminowym oraz kredytem w rachunku bieżącym.

„Mamy komfortową przestrzeń do działania na bazie zatrzymanych zysków, generowanej na bieżąco gotówki i i kredytów bankowych, z których korzystamy” – zapewnia.

Według danych na koniec I kw. 2020 r. grupa AB miała do wykorzystania 578 mln zł zewnętrznego finansowania.

„To gotowe do wykorzystania źródła, które można w różnych konfiguracjach spożytkować” – wyjaśniał wówczas Grzegorz Ochędzan.

Wskaźnik zadłużenia ogółem grupy na koniec I kw. br. wyniósł 66 proc.

„Chcemy realizować wzorcowy model finansowania biznesu, gdzie 2/3 to kapitały obce, a 1/3 własne” – mówił podsumowując wyniki I kw. br. dyrektor finansowy.

W I kw. 2020 r. grupa AB wypracowała blisko 2,3 mld zł przychodów (+22 proc.) i 12,1 mln zł zysku netto (+18,2 proc.).

Wyniki II kw. 2020 r. AB zamierza pokazać 23 września br., w ramach publikacji zaudytowanego raportu okresowego za rok finansowy 2019/2020 (zakończył się 30 czerwca br.).

W ocenie DM BOŚ grupa AB w roku 2019/2020 przekroczyła 10 mld zł sprzedaży, osiągając przychody w wysokości 10,16 mld zł (rok wcześniej: 8,79 mld zł). Skonsolidowany zysk netto wzrósł z 57,8 mln zł do 65,4 mln zł – uważa Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.