Zarząd AB zadecydował o rozpoczęciu działań zmierzających do przygotowania, a w przypadku korzystnych warunków rynkowych również do przeprowadzenia emisji nowej serii obligacji. Może ona odbyć się w ramach programu o maksymalnej wartości 270 mln zł (ok. 30 proc. z tego limitu jest obecnie wykorzystane).

Zarząd informuje, że planowane emisja miałaby obejmować obligacje identyczne co do treści i praw z serią z 2018 r. (AB04 231023) – spółka wypuściła wówczas 1080 5-letnich obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 10 tys. zł za szt. (czyli w sumie za 10,8 mln zł). Mają one zmienne oprocentowanie według stopy WIBOR6M plus 2,5 proc. marży (obecnie 3,21 proc., w kolejnym okresie 2,75 proc.). Termin wykupu mija w październiku 2023 r.

Nowe obligacje miałyby zostać zasymilowane z tą serią.

Ponadto AB ma jeszcze do wykupienia, w czerwcu 2022 r., 75 mln zł obligacji z emisji z 2017 r.

W końcu lipca 2020 r. spółka wykupiła zgodnie z harmonogramem 5-letnie obligacje za 70 mln zł, a w 2019 r. – również 5-latki za 89 mln zł.

Tym samym obecnie z 270-milionowego limitu programu obligacji AB ma do dyspozycji jeszcze ok. 184 mln zł.

Dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan deklarował w tym roku, że AB chce pozostać emitentem obligacji. Zamierza także utrzymać dotychczasowy model finansowania biznesu oparty w 2/3 o kapitały obce oraz w 1/3 o kapitały własne.

W końcu minionego roku finansowego (30 czerwca br.) średnioroczny wskaźnik zadłużenia netto AB do kapitału własnego wyniósł 13 proc., a zadłużenie ogółem było mniejsze niż 70 proc.