Zwiększenie wartości emisji obligacji umożliwia AB aneks do umowy z Pekao S.A., zawarty 26 maja br. Zgodnie z nowym kontraktem maksymalną wartość programu obligacji zwiększono z 200 mln zł (taki limit został ustalony w 2014 r.) do 270 mln zł. 

Jak dotąd AB wyemitowało 5-letnie obligacje o wartości 100 mln zł w sierpniu 2014 r. (pieniądze poszyły m.in. na budowę centrum logistycznego w Magnicach) oraz 3-letnie na kwotę 70 mln zł w lipcu 2015 r. (na sfinansowanie rozwoju w Czechach).

Papiery są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik WIBOR 6M, powiększony o stałą marżę. Odsetki są wypłacane co pół roku. 

Nowa umowa z Pekao umożliwia więc wrocławskiej spółce pozyskanie kolejnych 100 mln zł z obligacji. Pozwala ponadto na większą dywersyfikację źródeł finansowania i zmniejszenie zależności od kredytów bankowych.