Polskie urzędy zostaną wyposażone w nowe oprogramowanie biurowe Microsoftu. Centrum Obsługi Administracji Rządowej otworzyło oferty w postępowaniu na dostawę takiego software’u dla jednostek administracji rządowej i samorządowej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietów Microsoft Office 365 E3, E5 i E1 (plany dla instytucji rządowych).

COAR na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć blisko 80 mln zł (dokładnie 78 975 250,73 zł brutto).

Celem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na rok. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest upust od ceny z cennika producenta.

Oferty złożyło 7 wykonawców

Umowa ramowa zostanie zawarta z maksymalnie trzema wykonawcami.

Postępowanie ma na celu ustalenie warunków dotyczących umów wykonawczych, do których zostaną zastosowane zasady MBSA (Microsoft Business and Services Agreement) i MPSA (Microsoft Product and Services Agreement).