Nowy limit zapisano w aneksie do umowy kredytu zawartej w maju 2008 r. Zgodnie z kontraktem sprzed dwóch lat Pekao S.A. na zlecenie AB udzieli gwarancji bankowych do łącznej kwoty nie przekraczającej 6 mln zł. Zabezpieczenie kredytu stanowią: zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie mniejszej niż 35 mln zł z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, przelew wierzytelności z zaakceptowanych przez bank kontraktów handlowych zawartych przez AB w wysokości nie mniejszej niż 30 mln zł, warunkowe przeniesienie środków pieniężnych na własność banku w wysokości równej kwocie otwartych gwarancji.