Niemal trzy czwarte (64 proc.) szefów firm z Polski, ankietowanych przez KPMG, zamierza inwestować w nowe technologie. Planują także zwracać szczególną uwagę na cyberbezpieczeństwo.

Odporny łańcuch dostaw i chmura mają poprawić bezpieczeństwo

Jako najważniejsze działanie, podejmowane w celu budowania odporności cyfrowej firmy w nadchodzących trzech latach, CEO z naszego kraju wskazali zapewnienie bezpieczeństwa i odporności łańcucha dostaw (72 proc.).

Na drugim miejscu wymieniono „tworzenie silnej kultury ryzyka cyfrowego i cybernetycznego w firmie wspieranej przez liderów” (56 proc.).

Sporo CEO w Polsce, aby poprawić bezpieczeństwo organizacji, zamierza inwestować w infrastrukturę chmurową (52 proc.).

CEO ze świata: wiele firm nie jest gotowych na cyberataki.

Z kolei większość szefów z kluczowych rynków (76 proc.) uważa rewolucję technologiczną bardziej za szansę rozwoju niż zagrożenie, jednak tylko nieco ponad połowa (56 proc.) jest zdania, że ich firma jest odpowiednio przygotowana na cyberataki.

„Oprócz podejmowania konkretnych działań – od zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw po budowanie cyberbezpieczeństwa – prezesi będą zmuszeni otaczać się współpracownikami o odpowiednich predyspozycjach, dysponujących zarówno odpowiednimi umiejętnościami, jak i narzędziami cyfrowymi, które umożliwią szybkie i kreatywne reagowanie na pojawiające się zagrożenia” – komentuje Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce.

Czas na strategiczne sojusze

Prezesi są generalnie w dobrych nastrojach. Z optymizmem spoglądają w przyszłość i oczekują szybkiego rozwoju swoich organizacji.

Stąd 48 proc. planuje zatrudniać nowych ludzi. Są coraz bardziej skupieni na strategiach, które pomagają w osiąganiu celów rozwoju przedsiębiorstwa.

W związku z tym w ciągu najbliższych 3 lat CEO z Polski zamierzają wchodzić w alianse strategiczne z innymi firmami (36 proc. wskazań) i stosować outsourcing (24 proc.). Z kolei 31 proc. za najważniejszy uznało wzrost organiczny.

Rosną koszty i inflacja. Firma musi mieć kapitał

Aż 40 proc. ankietowanych dyrektorów generalnych z Polski jako najważniejszy priorytet operacyjny wskazało posiadanie kapitału, który zabezpieczy przed inflacją i zmianą kosztów produkcji (jedynie 13 proc. wskazań na innych badanych rynkach).

Będą cyfryzować i przejmować

Na drugim miejscu listy priorytetów polskich szefów znalazło się zwiększanie poziomu cyfryzacji i łączności wszystkich obszarów funkcjonalnych (29 proc.).

Jednocześnie 64 proc. dostrzega w fuzjach i przejęciach znaczący poztywny wpływ na firmę w ciągu najbliższych 3 lat.

Największe ryzyko: niedopasowanie do klientów

Za największe ryzyko CEO w Polsce uznali ryzyko reputacyjne, w tym niedostosowanie do nastrojów swoich klientów i generalnie do nastrojów społecznych (28 proc.).

CEO ze świata: cyberbezpieczeństwo największą troską
Z kolei prezesi z najważniejszych rynków wskazali na trzy obszary największych ryzyk: cyberbezpieczeństwo, zakłócenia łańcucha dostaw oraz zmiany środowiskowe i klimatyczne.

Zrównoważony rozwój coraz wyżej na liście inwestycji

Raport zwraca także uwagę na rosnące znaczenie dla decydentów kwestii zrównoważonego rozwoju (ESG). Prezesi z Polski zapowiadają, że zamierzają inwestować w programy związane z realizacją takich założeń.

Czterech na dziesięciu badanych planuje przeznaczyć na ESG od 6 proc. do 10 proc. przychodów firmy, a prawie jedna szósta 11 – 15 proc.

Aż 72 proc. planuje utrwalić zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu, jakich dokonano podczas pandemii.