W październiku ub.r. oraz w grudniu ub.r. Komputronik Biznes i Komputronik SA prawomocnie zakończyły postępowania sanacyjne. Spółki będą regulować uzgodnione z wierzycielami w układzie należności.

Zobowiązania z tytułu zawarcia układu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 142,1 mln zł. W okresie 9 miesięcy roku finansowego spłacono blisko 14 mln zł – wynika z informacji podanej w sprawozdaniu finansowym grupy za okres 1 kwietnia – 31 grudnia 2022 r.

Wyjściowa suma wierzytelności do spłaty wynosiła 156 mln zł (z 266,2 mln zł wierzytelności objętych układem umorzono ponad 112 mln zł).

Zobowiązania z tytułu zawarcia układu z wierzycielami

Co istotne, tabela zawiera również wierzytelności sporne wobec Skarbu Państwa (32,8 mln zł + 14,6 mln zł odsetek), wynikające z decyzji skarbówki ws. VAT za marzec, kwiecień i maj 2014 r. Utworzono na nie rezerwy. Obecnie sprawa jest w NSA, gdzie spółka wniosła skargę kasacyjną na wyrok WSA w Poznaniu podtrzymujący niekorzystną decyzję fiskusa.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Komputronika za 3 kwartały roku 2022/2023 zobowiązania z tytułu zawarcia układu z wierzycielami zostały zaprezentowane w łącznej kwocie 118,485 mln zł, w tym 93,832 mln zł jako zdyskontowane zobowiązania długoterminowe oraz 24,653 mln zł jako zobowiązania krótkoterminowe.

Stabilnie wygląda bilans środków pieniężnych Komputronika. Grupa miała ich blisko 56 mln zł na koniec grudnia ub.r. wobec niecałych 53 mln zł na koniec marca ub.r.

Dzięki zakończeniu sanacji grupa odnotowała wysoki jednorazowy zysk. W sumie za IV kw. 2022 r. (III kw. roku obrotowego) wyniósł on blisko 140 mln zł.