Za IV kw. 2022 r. (III kw. roku obrotowego 2022/2023) Grupa Komputronik odnotowała solidny zysk w wysokości 139,8 mln zł. To głównie efekt zakończenia postępowań restrukturyzacyjnych Komptronik SA i Komputronik Biznes w końcu 2022 r. W efekcie dodatni wynik na zawarciu układu z wierzycielami wyniósł według sprawozdania przeszło 110 mln zł.

Przy czym sprzedaż, w okresie spowolnienia na rynku w końcu ub.r., w IV kw. zmniejszyła się w niskiej, jednoprocentowej skali, o 4 proc. r/r, do 517,2 mln zł.

Wyraźniej spadła natomiast marża brutto grupy na sprzedaży, z 12,8 proc. do 11,4 proc. w IV kw. 2022 r.

W okresie 3 kwartałów roku obrotowego 2022/2023, tj. od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 r, Grupa Komputronik osiągnęła wyższe przychody (bez mała 1,4 mld zł) niż rok wcześniej (1,34 mld zł).

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Komputronik za 3 kwartały roku 2022/2023 (tys. zł)

Niskie limity kredytowe hamulcem

Okres 9 miesięcy zakończony 31.12.2022 roku był kolejnym okresem, na który istotny wpływ miały zarówno trwające postępowania sanacyjne spółek Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o., a także skutki rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Grupa odczuwa istotny wpływ takich czynników jak niewielka łączna wartość limitów kredytów kupieckich u dostawców (innych niż utworzonych w wyniku wpłacenia kaucji pieniężnych dostawcom na zabezpieczenie rozliczeń zakupów handlowych)” – komentuje zarząd w sprawozdaniu.

„W rezultacie wszystkich czynników wpływających na działalność spółki dominującej oraz Grupy, zarówno ograniczających możliwości zakupowe, a co za tym idzie sprzedażowe, jak również zmiany związane z naciskiem na efektywne wykorzystywanie dostępnych środków oraz mocne ograniczenie po stronie kosztowej, w pierwszych 9 miesiącach 2022 roku obrotowego Grupa osiągnęła zysk brutto na poziomie 159,8 mln zł” – stwierdza zarząd.

Wartość zapasów w grupie wzrosła w ciągu 9 miesięcy o ponad 8 proc., ze 169,9 mln zł na dzień 31 marca 2022 r. do 183,7 mln zł na dzień 31 grudnia 2022 r.

Jednostkowo w IV kw. 2022 r. Komputronik SA miał 497,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, tj. o ponad 13 mln zł mniej niż rok wcześniej (511 mln zł). Marża zmniejszyła się przy tym z 11,8 proc. do 10,5 proc.

Po 3 kwartałach roku finansowego jednostkowe przychody poznańskiej spółki wyniosły 1,34 mld zł, rosnąc wobec poprzedniego roku (1,27 mld zł).