Zgłoszenie 1&1 Internet w sprawie zamiaru przejęcia szczecińskiej spółki home.pl wpłynęło do UOKiK w lipcu br. Wygląda jednak na to, że decyzja urzędu nie zapadnie szybko. UOKiK wyjaśnia, że po analizie materiału w sprawie koncentracji uznał, iż zachodzi konieczność przeprowadzenia badania rynku. „Pozwoli ono na weryfikację przedstawionych przez spółkę 1&1 Internet danych dotyczących m.in. definiowania rynków właściwych, na których działają uczestnicy koncentracji oraz ich udziałów w tych rynkach.” – stwierdza UOKiK. Informuje, że w szczególności chce ustalić jaki wpływ będzie miała koncentracja na rynki domeny krajowej (pl.), usług hostingu i usług związanych z uruchamianiem sklepów internetowych.

„W opinii UOKiK obecnie nie ma wiarygodnych i publicznie dostępnych informacji na temat działalności związanej ze świadczeniem usług cloud computingu.” – zaznacza urząd.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów od stycznia br. postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap trwa do 1 miesiąca, natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych, a także takich, w których istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku koncentracji lub w sprawach wymagających przeprowadzenia badania rynku, postępowanie można przedłużyć o 4 miesiące.