Łączna wartość przeterminowanych zobowiązań przedsiębiorstw z sektora „informacja i komunikacja” wyniosła na koniec I kw. br. 510 mln zł – według rejestru dłużników BIG InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej. Kwota ta obejmuje zgłoszone należności kredytowe i inne dla banków i kontrahentów, których nie zapłaciły na czas firmy informatyczne, telekomunikacyjne, a także wydawnictwa (sekcja 58 – 63 PKD).

Według BIG na początku roku w branży znacznie pogłębił się problem niespłaconych zobowiązań. Wartość przeterminowanych należności wzrosła o 8,8 proc. wobec IV kw. 2018 r. Gorzej pod tym względem było tylko w edukacji i usługach. W kraju średni wzrost zaległości to 2,8 proc.

Raport informuje, że odsetek przedsiębiorstw z problemami w sektorze „informacja i komunikacja” wynosił w I kw. 2019 r. 3,8 proc. To stosunkowo niewiele w porównaniu z innymi branżami.

Przykładowo w handlu, gdzie wartość przeterminowanych zobowiązań w ujęciu kwotowym jest największa w kraju (prawie 7 mld zł w I kw. br.), firm z problemami z płatnością naliczono 5,8 proc.

30 mld zł przeterminowanych płatności

W sumie wartość nieuregulowanych na czas płatności z tytułu kredytów i faktur sięgnęła na koniec I kw. 2019 r. 30,41 mld zł – według BIG InfoMonitor i BIK. W ciągu trzech miesięcy zaległości wzrosły o 840 mln zł (2,8 proc.). Liczba niesolidnych płatników powiększyła się w tym czasie o ponad 19 tys. (6,5 proc.), do 314,65 tys. firm. 

Za wzrostem zaległości w I kw. br. stoi głównie handel, którego przeterminowane płatności wzrosły przez trzy miesiące o 0,52 mld zł (8 proc.). W tym o ponad 8 proc. (ok. 161 tys. zł) wyższe niż w końcu ub.r. okazały się dla handlu detalicznego, a hurtowego o ponad 7 proc. (powyżej 261 tys. zł).

 

Jakie branże niechętnie płacą

Z danych wynika, że największe prawdopodobieństwo zawarcia kontraktu z firmą, która nie zapłaci, dotyczy sektora: dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz rekultywacja. Ponad 9 proc. podmiotów z takim PKD ma problemy z terminowym regulowaniem faktur i kredytów. Najbardziej trzeba uważać na przedsiębiorstwa zajmujące się rekultywacją i pozostałą działalnością usługową, związaną z gospodarką odpadami (ponad 14 proc. nie reguluje zobowiązań na czas). Z kolei firmy zajmujące się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków są znacznie solidniejsze. Niechętnie płacą terminowo także w transporcie i logistyce (8,7 proc. firm ma z tym problem), górnictwie (8,5 proc.) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (6,6 proc.).

Zestawienie bierze pod uwagę dłużników zgłoszonych do BIG InfoMonitor (można to zrobić po 30 dniach od terminu płatności, gdy zaległość wynosi minimum 500 zł) oraz firmowe kredyty z BIK, przeterminowane o 30 dni, przy opóźnionej kwocie co najmniej 500 zł. Wśród niesolidnych dłużników w danym sektorze uwzględniono przedsiębiorstwa działające, a także zawieszone i zamknięte.